TAILIEUCHUNG - Thông tư 32-BTC/ĐT

Thông tư 32-BTC/ĐT về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, cho vay vốn NSNN đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước do Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 32-BTC ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 4 năm 1993 THÔNG TƯ SỐ 32-BTC ĐT NGÀY 7-4-1993 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN CẤP PHÁT VÀ CHO VAY VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỐNG ĐÒI NÚI TRỌC RỪNG BÃI BỒI VEN BIỂN VÀ MẶT NƯỚC Căn cứ Quyết định số 327-CTngày 15-9-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương chính sách sử dụng sử dụng đất trống đòi núi trọc rừng bãi bồi ven biển và mặt nước sau khi thoả thuận với các cơ quan Nhà nước có liên quan Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý cấp phát và cho vay vốn bao gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp kinh tế của ngân sách Nhà nước cho chương trình các dự án sử dụng đất trống đòi núi trọc rừng bãi bồi ven biển và mặt nước thuộc QĐ 327 CT theo kế hoạch được duyệt hàng năm như sau Phần 1 NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG 1. Ngân sách Nhà nước cấp phát và cho vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn sự nghiệp kinh tế sau đây gọi tắt là vốn đầu tư đối với các chương trình hoặc dự án sau đây gọi tắt là dự án sử dụng đất trống đòi núi trọc rừng bãi bồi ven biển và mặt nước chưa được sử dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Nhà nước giao kế hoạch hàng năm cho các ngành và các địa phương. 2. Vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước theo kế hoạch hàng năm cho các dự án không phân biệt cơ quan chủ quản dự án Bộ hay tỉnh không phân biệt chủ dự án mới hoặc chủ dự án là giám đốc Nông - Lâm - Ngư trường được cân đối trong ngân sách trung ương và do Bộ Tài chính quản lý cấp phát cho vay qua hệ thống Kho bạc Nhà nước cho chủ dự án để triển khai thực hiện kịp thời vụ và thanh toán theo khối lượng hoàn thành các công việc được duyệt của dự án. 3. Chủ dự án do chủ quản dự án quyết định được trực tiếp nhận quản lý và sử dụng vốn đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Chủ quản dự án là đơn vị quản lý cấp trên của chủ dự án. Chủ quản dự án là đơn vị quản lý cấp trên của chủ dự án dự án thuộc địa phương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN