TAILIEUCHUNG - Quy định mới về hoạt động xuất nhập khẩu của FIEs

Có hiệu lực từ ngày 6/5/2007, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày của Bộ Thương Mại (“Thông tư 04”) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (“FIEs”) được ban hành nhằm tạo sự linh hoạt, thông thoáng rõ ràng trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của FIEs trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là sau khi Việt nam đã là gia nhập WTO. Sau đây là một số nội dung chính:. | Quy định mới về hoạt động xuât nhập khẩu của FIEs Có hiệu lực từ ngày 6 5 2007 Thông tư số 04 2007 TT-BTM ngày của Bộ Thương Mại Thông tư 04 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu nhập khẩu gia công thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FIEs được ban hành nhằm tạo sự linh hoạt thông thoáng rõ ràng trong hoạt động xuất khẩu nhập khẩu của FIEs trong bối cảnh hiện nay đặc biệt là sau khi Việt nam đã là gia nhập WTO. Sau đây là một số nội dung chính Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng Thông tư này hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm nhập khẩu máy móc thiết bị nguyên liệu vật tư phụ tùng linh kiện và các hàng hóa khác phục vụ cho hoạt động đầu tư gia công hàng hóa thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài doanh nghiệp liên doanh bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hoạt động xuất nhập khẩu gia công Thư viện pháp luật - Mẫu văn bản Mẫu hợp đồng Dịch vụ Mạng tư vấn luật miễn phí cho mọi đối tượng Dịch vụ Thiết kế website -Domain - Hosting - Bán Laptop -Server Thông tư 04 quy định rằng FIEs có quyền trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất khẩu. Về nhập khẩu FIEs được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu máy móc thiết bị nguyên liệu vật tư phụ tùng linh kiện chi tiết cụm chi tiết và các hàng hoá khác để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với hàng hoá thuộc diện xuất nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại hàng hoá xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12 2006 NĐ-CP ngày 23 01 2006. Bên cạnh các quy định chung về xuất nhập khẩu Thông tư 04 còn quy định chi tiết về thủ tục hồ sơ của một số hoạt động xuất nhập khẩu khác như tạm nhập tái xuất tạm xuất tái nhập xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ và điều kiện đối với máy móc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN