TAILIEUCHUNG - Quyết định 39/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định 39/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 39 2003 QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 39 2003 QĐ-BKHCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy đinh chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành 26 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây 1 TCVN 7326-1 2003 IEC 60950-1 2001 Thiết bị công nghệ thông tin - An toàn - Phần 1 Yêu cầu chung 2. TCVN 7319-1 2003 ISOIIEC 9995-1 1994 E Công nghệ thông tin - Bố trí bàn phím dùng cho hệ thống văn bản và văn phòng - Phần 1 Nguyên tắc chung về bố trí bàn phím 3. TCVN 7319-2 2003 ISOIIEC 9995-2 1994 E Công nghệ thông tin - Bố trí bàn phím dùng cho hệ thống văn bản và văn phòng - Phần 2 Khối chữ - số 4. TCVN 7319-5 2003 ISOIIEC 9995-5 1994 E Công nghệ thông tin - Bố trí bàn phím dùng cho hệ thống văn bản và văn phòng - Phần 5 Khối biên tập. 5. TCVN 7318-3 2003 ISO 9241-3 1992 Yêu cầu về ecgônômi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị VDT - Phần 3 Yêu cầu về hiển thị 6. TCVN 7318-4 2003 ISO 924 -4 1998 E Yêu cầu ecgônômi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị VDT - Phần 4 Yêu cầu về bàn phím 7. TCVN ISO 9735-1 2003 ISO 9735- 1 2002 Trao đổi dữ liệu điện tử trong quản lý hành chính thương mại và vận tải EDIFACT - Các quy tắc cú pháp mức ứng dụng số hiệu phiên bản cú pháp 4 số hiệu phát hành cú pháp li - Phần l Quy tắc cú pháp chung. 8. TCVN ISO 9735-2 2003 ISO 9735- 2 2002 Trao đổi dữ liệu điện tử trong quản lý hành chính thương mại và vận tải EDIFACT - Các quy tắc cú pháp mức ứng dụng số hiệu phiên bản cú pháp 4 số hiệu phát hành cú pháp li - Phần 2 Quy tắc cú pháp đặc trưng cho EDI lô 9. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN