TAILIEUCHUNG - Nghị định 06/2001/NĐ-CP

Nghị định 06/2001/NĐ-CP về sở hữu công nghiệp do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp | CHÍNH PHỦ Số 06 2001 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 2 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06 2001 NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2001 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 63 CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1996 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 và Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Dân sự của Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 8 Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo số 09 1998 QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 Nhằm góp phần tăng cường sự bảo hộ đầy đủ và có hiệu quả quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63 CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp sau đây gọi là Nghị định 63 CP như sau 1. Điều 1 Nghị định 63 CP được sửa đổi như sau Điều 1. Mục đích phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp nhằm hướng dẫn thi hành các quy định về quyền sở hữu công nghiệp tại Chương II và các quy định về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại Chương III Phần thứ sáu của Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. Các quy định của Nghị định này chỉ áp dụng đối với sáng chế giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu hàng hoá tên gọi xuất xứ hàng hoá và không áp dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác. 2. Điều 2 Nghị định 63 CP được bổ sung khoản 8A và khoản 8B như sau 8a. Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu hàng hoá tương tự với nhau do cùng một chủ thể đăng ký để dùng cho các sản phẩm dịch vụ cùng loại tương tự với nhau hoặc có liên quan tới nhau và các nhãn hiệu hàng hoá trùng nhau do cùng một chủ thể đăng ký để dùng cho các sản phẩm dịch vụ tương tự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN