TAILIEUCHUNG - Quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh, văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, biểu mẫu, chế độ báo cáo phục vụ công tác đăng ký kinh doanh; | Quản lý nhà nước vê đăng ký kinh doanh vụ quyền hạn trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. a Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ biểu mẫu chế độ báo cáo phục vụ công tác đăng ký kinh doanh b Hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh c Tổ chức xây dựng quản lý hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi toàn quốc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh để hỗ trợ cho các nghiệp vụ về đăng ký kinh doanh thu thập lưu giữ xử lý thông tin về đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan có liên quan của Chính phủ cho tổ chức cá nhân có yêu cầu d Chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh và các chức danh quản lý trong hệ thống đăng ký kinh doanh đ Phát hành Tờ Thông tin doanh nghiệp để thực hiện đăng bố cáo thành lập thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh văn phòng đại diện giải thể phá sản và các trường hợp vi phạm của các doanh nghiệp trên toàn quốc. e Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. 2. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức bộ máy biên chế cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp huyện và Phòng Đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế. 3. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chế độ thu và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đăng ký lập chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh. 4. Bộ Công an trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với các Bộ ngành có liên quan hướng dẫn việc xác định nhân thân của người thành lập và quản lý doanh nghiệp. 5. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN