TAILIEUCHUNG - Các hàm UDFs trong SQL Server

Hàm do người dùng định nghĩUser Defined Function) Đối với người lập trình (lập trình a ( cơ sở dữ liệu cũng không phải là ngoại lệ) thì công việc viết các thủ tục. hàm là rất cần thiết. Các thủ tục nội tại (stored procedure) và các hàm của người dùng (UDFs) được lưu trong các database trên server. Chúng được gọi thực hiện bằng T-SQL hoặc gọi từ ứng dụng Bài viết này nhằm giới thiệu một kiến thức căn bản về các UDFs trong SQL Server Phiên bản cài đặt MS SQL Server 2005 Cơ sở dữ liệu AdventureWorks . | Các hàm UDFs trong SQL Server Nguồn Hàm do người dùng định nghĩa User Defined Function Đối với người lập trình lập trình cơ sở dữ liệu cũng không phải là ngoại lệ thì công việc viết các thủ tục. hàm là rất cần thiết. Các thủ tục nội tại stored procedure và các hàm của người dùng UDFs được lưu trong các database trên server. Chúng được gọi thực hiện bằng T-SQL hoặc gọi từ ứng dụng Bài viết này nhằm giới thiệu một kiến thức căn bản về các UDFs trong SQL Server Phiên bản cài đặt MS SQL Server 2005 Cơ sở dữ liệu AdventureWorks Kể từ phiên bản SQL Server 2000 trở đi người lập trình với ngôn ngữ T-SQL được phép tạo ra các Hàm của chính mình để sử dụng. Có ba loại UDF Hàm đơn trị scalar Function Hàm đọc bảng inline Table Hàm tạo bảng multi statement Table Hàm đơn trị Hàm trả về đúng một giá trị giá trị trả về có thể là kiểu chuỗi số ngày giờ . Sử dụng cú pháp sau để tạo hàm CREaTe function Tên Hàm Danh sách tham số RETURNS Kiểu trả về BEGIN --Khai báo các biến cục bộ --Các lệnh xử lý tính toán --Trả về giá trị return Giá trị trả về END Ví dụ tạo hàm đơn trị fnTong2So nhận vào hai số nguyên và trả ra số tổng CREATE FUNCTION fnTong2So @a INT @b INT RETURNS INT BEGIN --Khai báo các biến cục bộ DECLARE @s INT --Các lệnh xử lý tính toán SET @s @a @b --Trả về giá trị RETURN @s END --Gọi thực hiện PRINT 25 18 Lưu ý Hàm tạo mặc định trong schema dbo nên khi gọi phải có 25 18 --Xóa hàm fnTong2So DROP FUNCTION fnTong2So Ví du tạo hàm đơn trị fnThamNien nhận vào một ngày vào làm và trả ra số năm làm việc CREATE FUNCTION fnThamNien @ngay_vao_lam DATETIME RETURNS INT BEGIN --Khai báo các biến cục bộ DECLARE @so_nam INT --Các lệnh xử lý tính toán SET @so_nam YEAR GETDATE -YEAR @ngay_vao_lam --Trả về giá trị RETURN @so_nam END --Gọi thực hiện PRINT 1 27 1989 --Gọi thực hiện SELECT EmployeeID LoginID HireDate FROM Ví du tạo hàm đơn trị để lấy dữ liệu Trong hai ví dụ đầu chỉ mang tính cách minh

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG