TAILIEUCHUNG - Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong dịch vụ chuyển phát

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát được quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định. Tiền bồi thường thiệt hại được trả bằng tiền Việt Nam. | Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong dịch vụ chuyển phát Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong dịch vụ chuyển phát được quy định như sau 1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát được quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do Bộ Bưu chính Viễn thông quy định. 2. Tiền bồi thường thiệt hại được trả bằng tiền Việt Nam. 3. Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi. Trường hợp thông tin dưới dạng văn bản kiện gói hàng hóa bị hư hại mất mát một phần mà người nhận đồng ý nhận thì tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người nhận. Mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với vật phẩm hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà vật phẩm hàng hóa được chấp nhận nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp kiện gói hàng hóa bị mất hoặc hư hại hoàn toàn. 4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát không phải bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây ra.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN