TAILIEUCHUNG - Điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư được pháp luật quy định như sau: 1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư 2. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư | Điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư Điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư được pháp luật quy định như sau 1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư khi có đủ các điều kiện sau đây . Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát tại Việt Nam. . Có đề án kinh doanh. . Có các biện pháp điều kiện để bảo đảm an toàn an ninh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát. . Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bưu chính hoặc chuyển phát. 2. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư 1. Doanh nghiệp đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan. Hồ sơ bao gồm a Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư b Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam c Đề án kinh doanh d Mầu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ đ Bảng giá cước chất lượng dịch vụ mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại. 2. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đầy đủ hoặc nội dung chưa chính xác cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan hướng dần doanh nghiệp sửa đổi bổ sung trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép kinh doanh. 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan thẩm định và cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan phải trả lời rõ lý do bằng văn bản trong thời hạn nêu trên. 4. Bộ Bưu chính Viễn thông quy định chi tiết về điều kiện thủ tục thẩm định hồ sơ và cấp Giấy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN