TAILIEUCHUNG - Đề chính thức BDG kỳ thi tuyển sinh ĐH 2009 môn Sử khối C

Tham khảo tài liệu 'đề chính thức bdg kỳ thi tuyển sinh đh 2009 môn sử khối c', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn LỊCH SỬ Khối C Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm Tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1920. Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phải theo con đường nào Câu II 3 0 điểm Trình bày và nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1 - 1930 Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam 10 - 1930 và Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 5 - 1941 . Câu III 2 0 điểm Trong thời kì 1954 - 1975 phong trào đấu tranh nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng ở miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công Trình bày nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào đó. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu câu hoặc Câu . Theo chương trình Chuẩn 3 0 điểm Hãy phân chia các giai đoạn của cách mạng Lào từ năm 1946 đến năm 1975 và tóm tắt diễn biến từng giai đoạn. Câu . Theo chương trình Nâng cao 3 0 điểm Nêu nội dung thành tựu và hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN. ------Het-------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh . Số báo danh