TAILIEUCHUNG - Quyết định số 75/2000/QĐ-BCN

Quyết định số 75/2000/QĐ-BCN về việc giao điều chỉnh kế hoạch địa chất năm 2000 cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 75 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐỊA CHẤT NĂM 2000 CHO VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN Căn cứ Nghị đính số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Quyết định số 1066 QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí điều tra cơ bản địa chất năm 2000 cho Bộ Công nghiệp Căn cứ Quyết định số. 12 2000 QĐ-BCN ngày 13 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc giao kế hoạch địa chất năm 2000 cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản tại công văn số 284 CV-KH ngày 7 12 2000 về việc xin điều chỉnh kế họach địa chất năm 2000 cho Viện - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao điều chỉnh kế hoạch địa chất năm 2000 cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản như phụ lục kèm theo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định 12 2000 QĐ-BCN ngày 13 tháng 3 năm 2000 của Bộ Công nghiệp Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ Viện trưởng Viện Nghiên cứu địa chất và Khoáng sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này Nơi nhận -Như điều 2 -Bộ Tài chính -Kho bạc Nhà nước -Lưu VP KHĐT. K T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG Đỗ Hải Dũng CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐỊA CHẤT NĂM 2000 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN Kèm theo quyết đính số 75 2000 QĐ-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2000 I. NHIỆM VỤ ĐỊA CHẤT Tổng số nhiệm vụ 19 nhiệm vụ. Trong đó Nhiệm vụ hoàn thành nộp lưu trữ 01 nhiệm vụ. Biên tập xuất bản 02 nhiệm vụ. Nhiệm vụ mở mới 03 nhiệm vụ. Nhiệm vụ nghiên cứu địa chất hoàn thành nộp lưu trữ 1. Nghiên cứu mô hình hóa các dị thường địa hóa chỉ thị quặng phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở Việt Nam. Các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nhiệm vụ nghiên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN