TAILIEUCHUNG - Quyết định số 22-BXD/QLXD

Quyết định số 22-BXD/QLXD về việc ban hành Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành | BỘ XÂY DỰNG Số 22-BXD QLXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 1 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ trưởng Bộ xây dựng số 22-BXD QLXD NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 1993 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ quy định chức năng của các Bộ và cơ quan ngang Bộ được Quốc hội thông qua ngày 30-9-1992 Căn cứ Nghị định số 59-HĐBT ngày 14-4-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng Căn cứ Chỉ thị số 171-TTg ngày 16-12-1992 của Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Xây dựng về việc cấp giấy phép hành nghề trong các lĩnh vực khảo sát - thiết kế và xây lắp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế đăng ký hành nghề xây dựng thay thế cho Quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh xây dựng đã ban hành kèm theo Quyết định số 255 BXD XDCB-ĐT ngày 18-10-1989. Điều 2. Quy chế này được thi hành thống nhất trong cả nước bắt đầu từ ngày 01-03-1993. Nhứng quy định trước đây trái với quy chế này đề bị bãi bỏ. Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ thủ trưởng các Cục Vụ trực thuộc Bộ và các ông Giám đốc sở Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phổ biến hướng dẫn các ngành các cấp thực hiện bản quy chế này. Ngô Xuân Lộc Đã ký QUY CHẾ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG Ban hành kèm theo Quyết định số 22 BXD-QLXD ngày 26-1-1993 Chương 1 ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Đăng ký hành nghề xây dựng là căn cứ để xét cấp giấy phép kinh doanh về xây dựng nhằm thực hiện sự quản lý thống nhất của Nhà nước về các điều kiện và phạm vi hoạt động của các tổ chức xây dựng trong cả nước bảo đảm hiệu quả kinh tế và chất lượng trong xây dựng. Các tổ chức kính tế hoạt động kinh doanh về xây dựng tư vấn và dịch vụ trong xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế sau đây gọi chúng là doanh nghiệp xây dựng đều phải đăng ký hành nghề xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của cơ chế này và chỉ được hành nghề xây dựng trong phạm vi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN