TAILIEUCHUNG - Bài giảng học môn Môi trường và con người

Định nghĩa Môi trường (Environment), được hiểu chung là tất cả những gì xung quanh chúng ta. Tùy theo cách tiếp cận khác nhau, các tác giả có những định nghĩa khác nhau. Masn và Langenhim (1957) cho rằng môi trường là tổng hợp các yếu tố tồn tại xung quanh sinh vật và ảnh hưởng đến sinh vật. Joe Whiteney (1993) thì cho rằng môi trường là tất cả những gì ngoài cơ thể, có liên quan mật thiết và có ảnh hưởng đến sự tồn tại của con người như: đất, nước, không khí, ánh sáng mặt trời,. | Đại học Đà Nằng Trường Đại học Sư phạm -------Q--------- VÕ VĂN MINH Giáo trình Môi trường và con người Đà Nằng - 2007 Chương 1. Nhập môn khoa học môi trường . Khái niệm về môi trường . Định nghĩa Môi trường Environment được hiểu chung là tất cả những gì xung quanh chúng ta. Tùy theo cách tiếp cận khác nhau các tác giả có những định nghĩa khác nhau. Masn và Langenhim 1957 cho rằng môi trường là tổng hợp các yếu tố tồn tại xung quanh sinh vật và ảnh hưởng đến sinh vật. Joe Whiteney 1993 thì cho rằng môi trường là tất cả những gì ngoài cơ thể có liên quan mật thiết và có ảnh hưởng đến sự tồn tại của con người như đất nước không khí ánh sáng mặt trời rừng biển tầng ozôn sự đa dạng các loài. Lương Tử Dung Vũ Trung Ging Trung Quốc định nghĩa môi trường là hoàn cảnh sống của sinh vật kể cả con người mà sinh vật và con người đó không thể tách riêng ra khỏi điều kiện sống của nó. Chương trình môi trường Liên hiệp Quốc UNEP định nghĩa Môi trường là tập hợp các yếu tố vật lý hóa học sinh học kinh tế xã hội tác động lên từng cá thể hay cả cộng đồng. Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 1994 Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau bao quanh con người có ảnh hưởng tới đời sống sản xuất sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên. Như vậy môi trường sống của con người theo định nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên không khí đất nước ánh sáng cảnh quan quan hệ xã hội . Với nghĩa hẹp thì môi trường sống của con người chỉ bao gồm các nhân tố tự nhiên và nhân tố xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống của con người như số m2 nhà ở chất lượng bữa ăn hàng ngày nước sạch điều kiện vui chơi giải trí . ở nhà trường thì môi trường của học sinh gồm nhà trường với thầy cô giáo bạn bè nội quy của nhà trường lớp học sân chơi phòng thí nghiệm vườn trường các tổ chức xã hội như Đoàn Đội . Tóm lại môi trường là tất cả những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN