TAILIEUCHUNG - Mỗi tuần 1 đề luyện thi ĐH_Đề số 3 và hướng dẫn giải

Tham khảo tài liệu 'mỗi tuần 1 đề luyện thi đh_đề số 3 và hướng dẫn giải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH 423 27 15 Lạc Long Quân ĐỀ SỐ 3 I. Phần chung Câu 1 2đ . í 12m 1 x m2 Cho hàm số y ----- ------ C x 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số C ứng với m 1. 2. Tìm m để đồ thị hàm số C tiếp xúc với đường thẳng y x. Câu 2 2đ . 1. Giải phương trình 2 5 3 cos2 x sin2x 4cos23x x2 y2 -2 1 x y yl x y x2 y 2. Giải hệ phương trình Câu 3 1đ . sin xdx Æ 2 Tính tích phân I J 3 Câu 4 1đ . a Ỉ3 Cho hình lăng trụ tam giác đều B C có cạnh đáy 2a A M ABC A M M là trung điểm của cạnh BC .Tính thể tích khối đa diện ABA B C. Câu 5 1đ . Cho các số x y là các số thực. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức -ự x2 y2 4 y 4 -ự x2 y2 4 y 4 x 4 II. Phần riêng Thí sinh chỉ làm một trong hai phần . A. THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN. Câu 6a 1đ . 1 . Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz cho 3 điểm A 3 1 1 B 7 3 9 C 2 2 2 và mặt phẳng P có phương trình x y z 3. Tìm trên - - - - - P điểm M sao cho MA 2MB 3MC nhỏ nhất. 2 Cho Elip có phương trình E 1. Tìm các điểm M e E sao cho FMf2 1200 F F2 là hai tiêu điểm của Elip Câu 7a 1đ . Gọi a1 a2 . a11 là các hệ số trong khai triển sau x 1 10 x 2 x11 apT10 a2x9 . a11 tìm hệ số a5. B. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO. Nhóm giáo viên Toán trung tâm Quang Minh 1 Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH 423 27 15 Lạc Long Quân Câu ób 1đ . 1 Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz cho điểm M 2 1 2 và đường thẳng d x y z 1 3 . Tìm trên d hai điểm A B sao cho tam giác ABM đều. 2 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc Oxy cho đường tròn c x -3 2 y- 4 2 35 và điểm A 5 5 . Tìm trên đường tròn 2 điểm B C sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. Câu 7b 1đ . Giải hệ phương trình ố 2 V A V X - 2y V X J 3 . 3 X T y 2 2 ----A X2 y2 Xy log2009 HƯỚNG DẪN GIẢI I. Phần chung Câu 1 2đ . r 2m -1 X - m2 Cho hàm sô y 1------ ----- X 1 C a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C hàm sô 1 khi m 1 b Tìm m để đồ thị hàm sô C tiếp xúc với đường thẳng y X Giải a Bạn đọc tự giải. 2m 1 X m2 b y - X