TAILIEUCHUNG - Thông tư số 27-TT/LB

Thông tư số 27-TT/LB về việc trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là con thương binh, con liệt sỹ, con thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành | BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 27-TT LB Hà Nội ngày 10 tháng 11 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TÀI CHÍNH - GIÁO DỤC -ĐÀO tạo số 27-TT LB ngày 10 THÁNG 11 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HỌC SINH SINH VIÊN LÀ THƯƠNG BINH CON LIỆT SỸ CON THƯƠNG BINH HẠNG 1 BỆNH BINH HẠNG 1 Thi hành Quyết định số 302 TTg ngày 21 6 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp đối với học sinh sinh viên là thương binh con liệt sỹ con thương binh hạng 1 bệnh binh hạng 1 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau I- PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP 1- Đối tượng hưởng trợ cấp mỗi năm một lần theo Quyết định 302 TTg ngày 21 6 1993 của Thủ tướng Chính phủ là những sinh viên học sinh là thương binh là con liệt sỹ con thương binh hạng I bệnh binh hạng I đang theo học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm các cơ sở công lập bán công và dân lập . 2- Phạm vi áp dụng - Các cơ sở giáo dục mầm non nhà trẻ mẫu giáo các trường phổ thông và bổ túc văn hoá Cấp I Cấp II và cấp III. - Các trường phổ thông dân tộc nội trú trường văn hoá vùng cao trường lớp dự bị năng khiếu thiếu sinh quân trong lực lượng vũ trang học sinh phổ thông được tuyển vào đào tạo tại một số trường đảng đoàn thể và lực lượng vũ trang. - Các trường đào tạo đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp và dạy nghề bao gồm cả các trường dạy nghề cho người tàn tật do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý có thời gian đào tạo từ 1 năm trở lên. 3- Không áp dụng cho các đối tượng sau đây - Các khoá lớp đào tạo ngắn hạn dưới một năm như xoá mù chữ sau xoá mù chữ học nghề học ngoại ngữ chuyển giao công nghệ. . - Các trường lớp dạy nghề tư nhân và dạy nghề thuộc các tổ chức xã hội như từ thiện tôn giáo các hiệp hội . - Các nhóm trẻ gia đình - Các khoá đào tạo sau và trên đại học. II- MỨC TRỢ CẤP 1- Mức trợ cấp căn cứ vào thời gian chương trình giáo dục và đào tạo theo quy định hiện hành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN