TAILIEUCHUNG - Lập trình passcal

Giáo trình Lập trình passcal căn bản Pascal laì ngän ngæî láûp trçnh cáúp cao do Niklaus Wirth, giaïo sæ âiãûn toaïn træåìng Pascal là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính thuộc dạng mệnh lệnh, được Niklaus Wirth phát triển vào năm 1970 là ngôn ngữ đặc biệt thích hợp cho kiểu lập trình có cấu trúc. | AnhPhuong89@ Edited by Foxit Reader Copyright C by Foxit Software Company 2005-2007 For Evaluation Only. Giao trình Lập trình Pascal căn ban 1 BAI 1 GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PASCAL VA CAC VÍ DỤ ĐƠN GIAN I. Xuất xứ ngôn ngữ Pascal Pascal là ngôn ngữ lập trình cáp cao do Niklaus Wirth giao sư điện toán trưòng đại hoc ky thuật Zurich Th uy Sĩ đệ xuát năm 1970 vói tện Pascal đệ7 ky niệm nha toan hoc va triệt hoc nô i tiệng Blaise Pascal ngữời Phap . Ngôn ngữ lập trình Pascal co đăc điệm ngữ phap ngữ nghĩa đơn gian va co tính logic cáu truc chữơng trình ro rang dệ hiệu thể hiện tư duy lập trình cấu trúc dệ sữa chữa cai tiện. Trong qua trình phat triện Pascal đa phat huy đữơc ữu điệm va đữơc dung đệ7 tao ra nhiệu ững dung trện nhiệu lĩnh vực khac nhau. Cac tô chữc va công ty chuyện vệ may tính dữa trện Pascal chuán đa phat triện thệm va tao ra cac chữơng trình dịch ngôn ngữ Pascal vơi nhiệu phán bô sung giam thiệu khac nhau. Ví du TURBO PASCAL cua hang Borland Mỹ QUICK PASCAL cua hang Microsoft UCSD PASCAL University of California at San Diego ANSI PASCAL American National Standard Institute .. So vơi nhiệu san phám Pascal cua nhiệu tô chữc va công ty khac nhau xuát ban TURBO PASCAL cua hang Borland to ra co nhiệu ữu điệm nhát va hiện nay đa trơ thanh ngôn ngữ láp trình phô biện nhát trện thệ giơi sữ dung trong lĩnh vữc giang day va láp trình chuyện nghiệp. Chỉ trong vong vai năm Turbo Pascal đữơc cai tiện qua nhiều phiện ban 1989 1990 1972 . Cac táp tin chính cua ngôn ngữ Turbo Pascal gôm - chữơng trình soan thao dịch va liện kệt chữơng trình. - .tpl - Turbo Pascal Library táp tin thữ viện lữu cac đơn vị Unit chuán đệ7 chay vơi . Muôn sữ dung cac lệnh đô hoa phai co cac táp tin sau - Đơn vị Unit chữa cac lệnh đô hoa. - Cac tập tín co phấn mở rộng CHR .. Chữa cac kiệu chữ trong chệ đô đô hoa. - Cac táp tin co phán mơ rông BGI EGA . đệ7 điệu