TAILIEUCHUNG - Chương10:Định mức trong xây dựng

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN TỔNG HỢP | Phần III ĐINH MỨC Dự TOÁN TÔNG HỢP Chương 10 ĐINH MỨC DỰ TOÁN TÔNG HỢP Định mức dự toán tổng hợp ĐMDTTH là loại định mức quy định mức chi phí của cả 3 yếu tố sản xuất vật liệu nhân công và sử dụng máy thi công cho 1 đơn vị sản phẩm xây dựng. . ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG ĐMDTTH Định mức dự toán chi phí vật liệu là mức hao phí vật liệu cần thiết để hoàn thành 1 đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng kể cả hao hụt vật liệu được phép trong quá trình thi công. Trong định mức dự toán tổng hợp chi phí các loại vật liệu gồm 1. Vật liệu chính chẳng hạn trong thi công kết cấu bê tông cốt thép thì vật liệu chính là vữa bêt tông cốt thép. Mức hao phí vật liệu VL trong định mức dự toán tổng hợp được xác định như sau VL V X K X K X Khh 10-1 Trong đó V Lượng vật liệu cho từng bộ phận công việc theo tính toán từ thiết kế hoặc kinh nghiệm thi công. KV - Hệ số chuyển đổi đơn vị tính vật liệu theo thực tế hoặc kinh nghiệm thi công sang đơn vị tính vật liệu trong định mức dự toán. Khh - Định mức tỷ lệ hao hụt vật liệu được phép trong thi công. I Khh 1 H I 10-2 Hc - Định mức hao hụt vật liệu trong thi công theo các quy định hiện hành của Nhà nước theo thực tế của các công trình tương tự hoặc theo kinh nghiệm thi công. 2. Vật liệu phụ VLP như chất phụ gia chất chống dính để dễ tháo ván khuôn . Vật liệu phụ được định mức bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí các loại vật liệu chính tính bằng định lượng trong định mức dự toán và xác định theo công thức sau n Xp p VLr - ------x100 p m VL1 X p1 j 1 Trong đó 10-3 VÈp Pp - Lượng hao phí và mức giá vật liệu của loại vật liệu phụ thứ i. VL1 p1 - Lượng hao phí và mức giá vật liệu của loại vật liệu chính thứ j. 3. Vật liệu luân chuyển VLlc là loại vật liệu được dùng nhiều lần trong sản xuất nên về mặt hạch toán chi phí sản xuất không thể coi như vật liệu bình thường được. Vì vật liệu bình thường chỉ tham gia một lần vào quá trình sản xuất và nó chuyển toàn bộ giá trị của mình vào giá thành sản phẩm được làm ra. Còn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.