TAILIEUCHUNG - Mỗi tuần 1 đề luyện thi ĐH_Đề số 1 và hướng dẫn giải

Tham khảo tài liệu 'mỗi tuần 1 đề luyện thi đh_đề số 1 và hướng dẫn giải', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH __423 27 15 Lạc Long Quân ĐỀ SỐ 1 I. Phần chung Câu 1 2đ . 2x - 4 Cho hàm sô y C x 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm sô. 2. Tìm trên C hai điểm đôi xứng qua đường thẳng MN với M -3 0 N -1 -1 . Câu 2 2đ . 4 . 1 3x 7 1. Giải phương trình 4cos4x-cos2x- cos4x cos - 2 4 2 2. Giải phương trình 3x 2x 1 Câu 3 1đ . n Tính tích phân I fp sinx 0 1 cos x J Câu 4 1đ . Tính thể tích hình chóp biết SA a SB b SC c ASB 600 BSC 900 CSA 1200. Câu 5 1đ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A ựlog2 x 1 ựlog2 y 1 ựlog2 z 1 trong đó x y z là các số thực dương thỏa 8 . II. Phần riêng Thí sinh chỉ làm môt trong hai phần . A. THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN. Câu 6a 1đ . 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ vuông góc Oxy cho 2 đường thẳng d1 x y 1 0 và d2 2x - y -1 0. Lập phương trình qua M 1 1 cắt d1 d2 tương ứng tại A B sao -- --- cho 2MA MB 0 . 2. Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz cho mặt phẳng P có phương trình x 2y - 2z 1 0 và hai điểm A 1 7 -1 B 4 2 0 . Lập phương trình d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB lên mặt phẳng P . Câu 7a 1đ . Kí hiệu x1 x2 là nghiệm phức của phương trình bậc hai 2x2 - 2x 1 0. Tính giá trị các sô . . L 1 phức và . X1 x22 B. THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO. Câu 6b 1đ . 1 .Cho đường tròn có phương trình x2 y2 - 2x - 2y - 3 0 C và điểm M 0 2 . Viết phương trình đường thẳng qua M 0 2 cắt đường tròn tại hai điểm A và B sao cho AB có độ dài ngắn nhất. 1 Website Trung tâm bồi dưỡng kiến thức QUANG MINH __423 27 15 Lạc Long Quân 2. Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz cho 3 điểm A 1 0 0 B 0 2 0 C 0 0 3 . Tìm tọa độ trực tâm của ABC . Câu 7b 1đ . Tìm các giá trị x biết trong khai triển Newton n số hạng thứ 6 bằng 21 và C C3 2C2. n n n HẾT HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1. 1 1. Hàm số có tập xác định D R. -1 . 2. Sự biến thiên của hàm số. a Giới hạn vô cực giới hạn tại vô cực và các đường tiệm .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.