TAILIEUCHUNG - Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 86 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 7 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 86 2000 QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG_ 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Trường đại học dân lập Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan hướng dẫn chi tiết thi hành Quy chế này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quy chế này đều bãi bỏ. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm Đã ký QUY CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP Ban hành kèm theo Quyết định số 8612000 QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chinh phủ Chương 1 NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Trường đại học dân lập là cơ sở giáo dục đại học do tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức kinh tế dưới đây gọi chung là tổ chức xin thành lập và huy động các nhà giáo nhà khoa học nhà đầu tư cùng đóng góp công sức kinh phí và cơ sở vật chất ban đầu từ nguồn ngoài ngân sách Nhà nước. Trường đại học dân lập là pháp nhân được tự chủ về tổ chức bộ máy tuyển dụng lao động và tài chính. Tài sản của trường thuộc quyền sở hữu tập thể của những người góp vốn đầu tư các giảng viên cán bộ và nhân viên nhà trường. Điều 2. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trường đại học dân lập trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Trường đại học dân lập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN