TAILIEUCHUNG - Quyết định số 72/2000/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định số 72/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình và dự án trong nước do các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện do Bộ nông nghiệp và phát triễn nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 72 2000 QĐ-BNN-KHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 7 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 72 2000 QĐ-BNN-KHCN NGÀY 05 7 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRONG NƯỚC DO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC hiện BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 3 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm Tài chính kế toán Tổ chức cán bộ Kế hoạch và Quy hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản và Chánh Văn phòng Bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý các chương trình và dự án trong nước do các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các Cục Vụ đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Ngô Thế Dân Đã ký QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRONG NƯỚC DO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN Ban hành kèm theo Quyết định số 72 2000 QĐ-BNN-KHCN ngày 05 7 2000 Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích yêu cầu. 1. Quy chế này ban hành nhằm mục đích - Thống nhất quản lý quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình dự án trong nước theo đúng các quy định của Nhà nước - Khuyến khích các cơ quan tổ chức tham gia thực hiện các chương trình dự án phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình - Tăng cường năng lực trong nghiên cứu chuyển giao công nghệ và đào tạo trong nông nghiệp và phát triển nông

TỪ KHÓA LIÊN QUAN