TAILIEUCHUNG - Chương 7:Định mức trong xây dựng

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CHO VỮA BÊTÔNG VÀ VỮA XÂY | Chương 7 PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CHO VỮA BÊTÔNG VÀ VỮA XÂY . khái NIỆM Để chế tạo vữa bê tông và vữa xây trát phải định mức được các loại vật liệu cấu tạo nên chúng người ta chia ra làm 2 loại - Vật liệu trơ cốt liệu Đá sỏi cát. - Vật liệu kết dính Xi măng vôi chất phụ gia. Để xác định định mức vật liệu của vữa bê tông và vữa xây trước hết phải dùng phương pháp tính toán tức là phải dựa vào số hiệu bê tông vữa và các thông số đặc trưng cơ lý các vật liệu cấu thành nên chúng để tính được lượng vật liệu trong 1m3 bê tông hoặc trong 1m3 vữa. Sau đó dùng phương pháp thí nghiệm để kiểm tra lại số hiệu bê tông và vữa có đạt cường độ yêu cầu ban đầu hay không. Sau đây ta nghiên cứu phương pháp tính toán các vật liệu chế tạo bê tông và vữa xây. . PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HAO PHÍ VẬT LIỆU CẤU THÀNH SẢN PHẨM CỦA BÊ TÔNG NẶNG . MỘT SỐ QUY ĐỊNH 1. Chi phí xi măng Độ linh động và độ rắn chắc của bê tông phụ thuộc vào chi phí xi măng yêu cầu. Lượng xi măng tối thiểu trong 1m3 bê tông để đảm bảo độ linh động tính công tác quy định như sau - Đối với các kết cấu chế tạo trong nhà dùng xi măng PC30 thì lượng xi măng tối thiểu là 230 kg m3 bê tông. - Đối với các kết cấu chế tạo ngoài trời dùng xi măng PC30 thì lượng xi măng tối thiểu yêu cầu là 250 kg m3 bê tông. 2. Số hiệu mác bê tông Số hiệu bê tông là cường độ chịu ép tính cho 1cm2 bề mặt của mẫu ép kg cm2 có kích thước 20x20x20 cm dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn sau 28 ngày. - Nếu tính định mức cho 1 bộ phận kết cấu công trình thì số hiệu bê tông đã được ghi trong thiết kế. - Nếu tính định mức đê ban hành thì người ta tính sẵn cho các loại bê tông có số hiệu 100 150 200 . 3. Số hiệu mác xi măng là cường độ chịu ép tính cho 1cm2 bề mặt của mẫu ép kg cm2 có kích thước 4x4x16 cm pha trộn với tỷ lệ XM Cát 1 3 và dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn sau 28 ngày đêm TCVCN139 - 64 . Số hiệu xi măng thường phù hợp với từng lô sản xuất của nhà máy và được ghi trên bao bì xi măng. Số hiệu xi măng so với số hiệu bê tông .