TAILIEUCHUNG - Quyết định số 196/2003/QĐ-BTC

Quyết định số 196/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 196 2003 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 196 2003 QĐ-BTC NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000 Căn cứ Nghị định số 33 2002 NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Thông tư số 12 2002 TT-BCA A11 ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33 2002 NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các văn bản sau - Quyết định số 15 1999 QĐ-CDTQG ngày 24 tháng 9 năm 1999 của Cục Dự trữ Quốc gia về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Dự trữ Quốc gia - Quyết định số 500 2000 QĐ-TCHQ ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Hải quan - Công văn số 510 VGCP-VP ngày 19 tháng 6 năm 1993 của Ban Vật giá Chính phủ về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư của Ban Vật giá Chính phủ và các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Tài chính trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN