TAILIEUCHUNG - Quyết định số 71/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 71/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 71 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 07 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN VIỆN NGHIÊN CỨURAU-QUẢ THUỘC TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM VỀ TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 73 CP ngày 01 ll 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Công văn số 607 CP-NN ngày 26 6 2000 của Thủ tướng Chính phủ v v chuyển Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và quy hoạch Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng Viện nghiên cứu Rau quả về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số liệu bàn giao theo quyết toán đến 31 12 1999. Giao cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP Vụ Kế hoạch và quy hoạch Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán. theo chức năng của mình hướng dẫn việc bàn giao tiếp nhận và hoàn chỉnh các nội dung đối với cơ quan khoa học trực thuộc Bộ theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước. Giao cho Viện trưởng Viện nghiên cứu Rau quả xây dựng chức năng nhiệm vụ của Viện trình Bộ ban hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký các quyết định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực . Điều 4. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Việt Nam và Viện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN