TAILIEUCHUNG - Chương 6:Định mức trong xây dựng

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU | PHÀN II ĐỊNH MỨC VẬT TƯ TRONG XÂY DỰNG Chương 6 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU . các khái niệm và lý luận CHUNG . ý nghĩa và tác DỤNG 1. Ý nghĩa Trong qua trình xây lắp giá trị vật liệu chiến khoảng trên trên 70 do đó việc cung cấp bảo quản sử dụng vật liệu không tốt sẽ gây ra lãng phí rất lớn làm ngừng trệ thi công và kéo dài thời gian xây dựng. Để quản lý và sử dụng tốt vật tư thì có nhiều phương pháp trong đó có một biện pháp quan trọng là quản lý sử dụng vật tư theo định mức do vậy việc xây dựng các định mức sử dụng vật liệu có căn cứ khoa học và quản lý sử dụng vật tư theo định mức là một yêu cầu bức thiết. 2. Tác dụng a Định mức vật tư là cơ sở để lập kế hoạch nhu cầu vậtt tư cho các ngành có công tác xây dựng và các công ty công trường thi công xây lắp. b Làm cơ sở để phân tích kinh tế kỹ thuật lựa chọn giải pháp thiết kế và thi công tối ưu. c Làm căn cứ để quản lý cấp phát và sử dụng thực hiện đúng chế độ hạch toán kinh tế. d Làm cơ sở để xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản. e Định mức vật liệu còn dùng trong công tác tổ chức thi công như xác định khối lượng vật liệu theo thiết kế công trình lập kế hoạch cung cấp vật tư tính toán kho bãi tính toán phương tiện vận chuyển . g Định mức vật liệu là cơ sở để đảm bảo chất lượng công trình ở những loại thiết kế có yêu cầu vật liệu và cường độ thì định mức vật liệu sẽ cho các thành phần cấp phối cần thiết nếu không làm đúng thành phần cấp phối đó thì không đảm bảo yêu cầu chất lượng. . CƠ CẤU VÀ PHÂN LOẠI ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU 1. Thành phần và cơ cấu định mức vật liệu a Định nghĩa Định mức vật liệu là mức chi phí và hao hụt cho phép của vật liệu hoặc chi tiết bán thành phẩm để tạo ra một đơn vị khối lượng và bộ phận kết cấu nào đó. Được cơ quan có thẩm quyền thiết lập và quy định với một quy trình tổ chức sản xuất đúng đắn đảm bảo chất lượng vật liệu và chất lượng công trình. b Cơ cấu Định mức vật liệu gồm 2 phần Định mức vật liệu cấu thành sản phẩm ĐMgốc là lượng vật liệu quy định cần thiết trực tiếp tạo