TAILIEUCHUNG - Thông tư số 06/2000/TT-BXD

Thông tư số 06/2000/TT-BXD về việc quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng. | BỘ XÂY DỰNG Số 06 2000 TT-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 06 2000 TT-BXD NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178 1999 QĐ-TTG NGÀY 30 8 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU r THÔNG TRONG NƯỚC-VÀ HÀNG HOÁ XUATJ HẨU NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG Căn cứ Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu dưới đây gọi là Quy chế. Căn cứ Thông tư số 34 1999 TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 8 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu. Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điểm cụ thể để thi hành thống nhất ghi nhãn đối với các loại hàng hoá Vật liệu xây dựng và Cơ khí xây dựng dưới đây gọi chung là vật liệu xây dựng như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi áp dụng Các sản phẩm vật liệu xây dựng được sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước và để xuất khẩu hàng hoá sản xuất tại nước ngoài được nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trừ hàng hoá tạm nhập tái xuất hoặc hàng hoá gia công cho nước ngoài đều phải có nhãn hàng hoá và thực hiện ghi nhãn hàng hoá theo quy định hướng dẫn của Thông tư này. Hàng hoá Vật liệu xây dựng nói trên bao gồm - Nhóm các chất kết dính xi măng clinker vôi xây dựng các chất kết dính khác. - Nhóm vật liệu xây gạch xây nung và không nung các loại. - Nhóm vật liệu hợp ngói nung ngói không nung tấm lợp các loại amiăng xi măng nhựa kim loại . - Nhóm vật liệu chịu lửa cách âm cách nhiệt vật liệu chịu lửa các loại vật liệu xôp vật liệu nhẹ cách nhiệt keramzit và các sản phẩm khác cùng nhóm. - Vật liệu ôp lát gạch hoa gạch ceramic gạch granit gạch granito gạch lá nem gạch thẻ. - Nhóm vật liệu vệ sinh cấp thoát nước sứ vệ sinh chậu rửa phụ tùng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN