TAILIEUCHUNG - Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg

Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu quốc gia đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 253 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 253 2003 QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại công văn số 3859 TM-XTTM ngày 25 tháng 8 năm 2003 và công văn số 1562 TM-XTTM ngày 15 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010 với mục đích nội dung chủ yếu như sau 1. Mục đích Xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia là một chương trình xúc tiến thương mại quốc gia dài hạn nhằm xây dựng quảng bá nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá và dịch vụ tên thương mại chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ hàng hoá được mang biểu trưng của Thương hiệu Quốc gia trên thị trường trong và ngoài nước dưới đây gọi là Chương trình . 2. Nội dung a Biểu trưng của Thương hiệu Quốc gia có tựa đề tiếng Anh là VIETNAM VALUE INSIDE Giá trị Việt Nam được gắn vào sản phẩm đã có nhãn hiệu riêng đạt được các tiêu chí do Chương trình quy định. b Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có quyền tham gia Chương trình và được Bộ Thương mại cấp quyền sử dụng biểu trưng Thương hiệu Quốc gia đối với những sản phẩm của doanh nghiệp đạt được các tiêu chí do Chương trình quy định. c Doanh nghiệp có sản phẩm được mang biểu trưng Thương hiệu Quốc gia được hỗ trợ tư vấn về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm tên thương mại chỉ dẫn địa lý tên gọi xuất xứ hàng hoá ở trong ngoài nước tư vấn về thông tin nghiên cứu thị trường và hoạt động xuất khẩu được trợ giúp quảng bá tại thị trường trong ngoài nước trong khuôn khổ các Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được tham gia chương trình bình chọn các giải thưởng trong khuôn khổ do Chương trình tổ chức bao gồm cả giải thưởng xuất khẩu hàng năm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN