TAILIEUCHUNG - Thông tư số 04/2000/TT-BCN

Thông tư số 04/2000/TT-BCN về việc hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm của các ngành sản xuất công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 04 2000 TT-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA công nghiệp số 04 2000 TT-BCN ngày 30 THÁNG 6 NĂM 2000HƯỚNG DẪN CÁCH GHI NHÃN HÀNG HÓA LÀ SẢN PHẨM CÁC NGÀNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178 1999 QĐ-TTgngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu dưới đây gọi là Quy chế ghi nhãn hàng hóa Bộ Công nghiệp hướng dẫn một số điểm cụ thể cách ghi nhãn hàng hóa là sản phẩm các ngành sản xuất công nghiệp dưới đây gọi là hàng hóa công nghiệp như sau. 1- Các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa công nghiệp tự công bố nhãn hàng hóa của mình đảm bảo theo đúng nguyên tắc tinh thần nội dung cụ thể của các quy định tại Quy chế ghi nhãn hàng hóa và Thông tư của Bộ Thương mại số 34 1999 TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 1999 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hóa dưới đây gọi là Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 2- Quy chế ghi nhãn hàng hóa có nhiều quy định mới về cách ghi tên phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng hình thức và nội dung ghi nhãn hàng hóa. Bộ yêu cầu các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa công nghiệp nghiên cứu kỹ để thực hiện bản Quy chế ghi nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 178 1999 QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại. 3- Những yêu cầu chung của việc ghi nhãn hàng hóa đã được quy định cụ thể trong Quy chế ghi nhãn hàng hóa và Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại. Trong quá trình triển khai thực hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN