TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 39/2000/NQ-QH10

Nghị quyết số 39/2000/NQ-QH10 về nhiệm vụ năm 2001 do Quốc hội ban hành | QUỐC HỘI Số 39 2000 NQ-QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 12 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2001 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Trên cơ sở xem xét báo cáo của Chính phủ báo cáo của các cơ quan hữu quan và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội QUYẾT NGHỊ Quốc hội tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2000 phương hướng nhiệm vụ năm 2001 với các chỉ tiêu giải pháp được nêu trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo của các cơ quan hữu quan đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây I - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2000 Năm 2000 toàn Đảng toàn dân toàn quân đã vượt qua những khó khăn thách thức về nhiều mặt đặc biệt là thiên tai lũ lụt gây thiệt hại lớn phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng Chặn được đà giảm sút mức tăng trưởng kinh tế các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra vốn đầu tư năng lực sản xuất kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được tăng lên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ quốc tế được mở rộng. Tuy nhiên những yếu kém của nền kinh tế khắc phục còn chậm năng suất chất lượng hiệu quả chưa cao khả năng cạnh tranh còn yếu. Tệ nạn xã hội tội phạm tai nạn giao thông vẫn có chiều hướng gia tăng. Tình trạng vi phạm dân chủ tham nhũng lãng phí quan liêu cửa quyền chưa được đẩy lùi. Khiếu kiện của công dân vẫn diễn ra phức tạp. Cải cách hành chính chưa thực sự là khâu đột phá. II- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2001 Mục tiêu tổng quát Năm 2001 là năm mở đầu của thế kỷ XXI và thiên niên kỷ mới có vị trí rất quan trọng tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2001-2005 và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 năm có những thuận lợi nhưng cũng có nhiều thách thức mới. Mục tiêu tổng quát của năm 2001 là Tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN