TAILIEUCHUNG - Thông tư 123/2003/TT-BNN

Thông tư 123/2003/TT-BNN về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã do Bộ Nội vụ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 123 2003 TT-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 123 2003 TT-BNN NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THựCHIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 11 2002 NĐ-CP NGÀY 22 01 2002_ CỦA CHÍNH phủ về việc quan lý các HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU VÀ QUÁ CẢNH CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT THỰC VẬT HOaNg dã Thực hiện Điều 30 của Nghị định số 11 2002 NĐ-CP ngày 22 01 2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật thực vật hoang dã sau đây gọi là Nghị định số 11 2002 NĐ-CP Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết một số điểm như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mẫu vật những loài động vật thực vật hoang dã được quy định trong Thông tư này bao gồm a Động vật thực vật hoang dã được quy định tại Phụ lục I II III của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp sau đây gọi là Công ước CItEs . b Động vật thực vật hoang dã được quy định tại Danh mục thực vật động vật hoang dã quý hiếm ban hành theo Nghị định số 48 2002 NĐ-CP ngày 22 4 2002 của Chính phủ sau đây gọi là Nghị định số 48 2002 NĐ-CP sửa đổi bổ sung Danh mục thực vật rừng động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý bảo vệ ban hành theo Nghị định số 18 HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng và Công văn số 3399 VPCP-NN ngày 21 6 2002 của Văn Phòng Chính phủ đính chính Danh mục động vật thực vật hoang dã quý hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 48 2002 NĐ-CP. c Động vật hoang dã là thiên địch của chuột quy định tại Chỉ thị số 09 1998 CT-TTg ngày 18 02 1998 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 140 2000 QĐ-BNN-KL ngày 21 12 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục một số loài động vật hoang dã là thiên địch của chuột. d Động vật hoang dã thông thường theo khoản 4 Điều 2 của Nghị định số 11 2002 NĐ-CP . e Các bộ phận sản phẩm hoặc dẫn xuất từ những loài động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN