TAILIEUCHUNG - Nghị định số 72/2000/NĐ-CP

Nghị định số 72/2000/NĐ-CP về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 72 2000 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 12 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 72 2000 NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ CÔNG BỐ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại khuyến khích việc mở rộng giao lưu văn hoá giữa nước ta với các nước trên thế giới Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. 1. Tổ chức cá nhân là chủ sở hữu tác phẩm hoặc được chủ sở hữu tác phẩm ủy quyền có quyền công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này. 2. Tổ chức cá nhân công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này được Nhà nước bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật về quyền tác giả và phải chịu trách nhiệm về nội dung của tác phẩm đó theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. Điều 2. 1. Tác phẩm công bố phổ biến ra nước ngoài quy định tại Nghị định này bao gồm a Tác phẩm viết b Các bài giảng bài phát biểu c Tác phẩm sân khấu và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác d Tác phẩm điện ảnh vi-đi-ô đ Tác phẩm phát thanh truyền hình e Tác phẩm báo chí g Tác phẩm âm nhạc h Tác phẩm kiến trúc i Tác phẩm tạo hình mỹ thuật ứng dụng k Tác phẩm nhiếp ảnh l Công trình khoa học sách giáo khoa giáo trình m Các bức họa đồ bản vẽ sơ đồ bản đồ có liên quan đến địa hình kiến trúc công trình khoa học n Tác phẩm dịch phóng tác cải biên chuyển thể biên soạn chú giải tuyển tập hợp tuyển 0 Phần mềm máy tính p Tác phẩm khác do pháp luật quy định. 2. Các tác phẩm được quy định tại khoản 1 Điều này không phân biệt thể hiện bằng tiếng Việt tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam hay tiếng nước ngoài. 3. Việc cung cấp thông tin cho báo chí nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN