TAILIEUCHUNG - Quyết định số 146/2003/QĐ-UB

Quyết định số 146/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định "Phân cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn Quận, Huyện" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 146 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HUYỆN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ Căn cứ Nghị định số 81 2002 NĐ-CP ngày 17 10 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ Căn cứ Thông tư số 15 2003 TTLT-BKHCN-BNVngày 15 tháng 7 ngày 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về khoa học và côngnghệ ở địa phương Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại tờ trình số 1545 TT-KH CNngày 30 10 2003. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn Quận Huyện . Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 3 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ Tài chính Vật giá Kế hoạch và Đầu tư Chủ tịch UBND Quận Huyện và Thủ trưởng các Sở Ban Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THỰC hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HUYỆN Ban hành kèm theo Quyết định số 146 2003 QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Đối tượng và phạm vi điều chỉnh Quy định này quy định việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các Quận Huyện trong việc thực hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN