TAILIEUCHUNG - Quyết định 132/2000/QĐ-TTg

Quyết định 132/2000/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 132 2000 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 132 2000 QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ngành nghề nông thôn và đối tượng áp dụng 1. Ngành nghề nông thôn được quy định trong Quyết định này bao gồm a Sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn - Chế biến bảo quản nông lâm thuỷ sản - Sản xuất vật liệu xây dựng đồ gỗ mây tre đan gốm sứ thủy tinh dệt may cơ khí nhỏ ở nông thôn - Xử lý chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn b Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ c Xây dựng vận tải trong nội bộ xã liên xã và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất và đời sống dân cư nông thôn. 2. Đối tượng áp dụng a Hộ gia đình cá nhân b Tổ nhóm hợp tác hợp tác xã doanh nghiệp tư nhân công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh. Sau đây gọi chung là Cơ sở ngành nghề nông thôn. Điều 2. Chủ trương phát triển ngành nghề nông thôn. 1. Nhà nước có quy hoạch và định hướng phát triển các cơ sở ngành nghề nông thôn theo cơ chế thị trường bảo đảm phát triển bền vững giữ gìn tốt vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn đồng thời có quy hoạch các cơ sở ngành nghề truyền thống phải gắn với phát triển ngành du lịch văn hóa. 2. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm ngành nghề nông thôn nhất là các sản phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên trong nước gỗ mây tre lá. nhằm hạn chế một phần tác hại đến môi trường của các sản phẩm chất thải hoá chất nhựa công nghiệp. 3. Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện và có chính sách bảo vệ quyền lợi hợp pháp các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 1 của Quyết định này nhất là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN