TAILIEUCHUNG - Chi phí kiệt quệ tài chính

Trong lý thuyết đánh đổi, việc tài trợ từ nợ có ưu điểm là được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế. Ở mức nợ trung bình, xác suất kiệt quệ tài chính không đáng kể và PV(chi phí kiệt quệ tài chính) cũng nhỏ nên việc vay nợ sẽ là một lợi thế cho doanh nghiệp do được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế. Tuy nhiên khi doanh nghiệp vay nợ ngày càng tăng thì rủi ro phá sản của doanh nghiệp sẽ ngày càng cao và sẽ làm sụt giảm giá trị doanh nghiệp; đến một lúc. | Chi phí kiệt quệ tài chính niệm Trong lý thuyết đánh đổi việc tài trợ từ nợ có ưu điểm là được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế. Ở mức nợ trung bình xác suất kiệt quệ tài chính không đáng kể và PV chi phí kiệt quệ tài chính cũng nhỏ nên việc vay nợ sẽ là một lợi thế cho doanh nghiệp do được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế. Tuy nhiên khi doanh nghiệp vay nợ ngày càng tăng thì rủi ro phá sản của doanh nghiệp sẽ ngày càng cao và sẽ làm sụt giảm giá trị doanh nghiệp đến một lúc nào đó hiện giá của tấm chắn thuế bằng với hiện giá của chi phí kiệt quệ tài chính lúc này doanh nghiệp sẽ mất đi lợi ích từ tấm chắn thuế. Giá trị doanh nghiệp Giá trị nếu được tài trợ hoàn toàn bằng vốn cổ phần PV tấm chắn thuế - PV chi phí của kiệt quệ tài chính Theo lí thuyết chi phí kiệt quệ tài chính có thể phân chia ra như sau - Chi phí phá sản bao gồm các chi phí trực tiếp và các chi phí gián tiếp phản ánh các khó khăn trong việc quản lí một công ty đang bị tái tổ chức. - Chi phí kiệt quệ tài chính nhưng chưa phá sản bao gồm các mâu thuẫn về quyền lợi của trái chủ và cổ đông của doanh nghiệp trong kiệt quệ tài chính có thể đưa đến các quyết định tồi về hoạt động và đầu tư và chi phí soạn thảo kiểm tra giám sát và thực thi hợp đồng nợ để ngăn ngừa trò chơi tài chính. phí kiệt quệ tài chính đối với công ty có trách nhiệm hữu hạn và vô hạn Đối với công ty hưởng trách nhiệm hữu hạn khi rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính thì các cổ đông không phải chịu trách nhiệm lúc này các cổ đông có thể rời bỏ doanh nghiệp các chủ nợ lên làm cổ đông mới. Đối với công ty hưởng trách nhiệm vô hạn khi rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính thì các cổ đông phải bỏ ra một số tiền để bù vào khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản và các trái quyền của các trái chủ. Chính vì thế cổ phần của công ty chịu trách nhiệm hữu hạn cao hơn cổ phần của công ty chịu trách nhiệm vô hạn và việc vay nợ của công ty chịu trách nhiệm vô hạn khó khăn hơn việc vay nợ của công ty chịu trách nhiệm hữu hạn. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN