TAILIEUCHUNG - Nghị định số 129/2003/NĐ-CP

Nghị định số 129/2003/NĐ-CP về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Chính phủ ban hành, để quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp | CHÍNH PHỦ Số 129 2003 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà ngày 03 tháng 11 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 129 2003 NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 15 2003 QH11 NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA QUỐC HỘI VỀ MIỄN GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp Căn cứ Nghị quyết số 15 2003 QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 3 từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2003 về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 1. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức đối với a Hộ gia đình cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp kể cả đất được thừa kế cho tặng nhận chuyển quyền sử dụng đất b Hộ gia đình cá nhân là xã viên Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nhận đất giao khoán ổn định của Hợp tác xã để sản xuất nông nghiệp c Hộ gia đình cá nhân là nông trường viên lâm trường viên nhận đất giao khoán ổn định của Nông trường Lâm trường để sản xuất nông nghiệp d Hộ gia đình cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp ruộng đất của mình để thành lập Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã. Hạn mức đất sản xuất nông nghiệp của từng loại đất từng vùng để tính miễn thuế cho các đối tượng quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 2. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trên toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ nghèo hộ sản xuất nông nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn. Xã đặc biệt khó khăn là các xã đã được xác định cụ thể trong Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu vùng xa theo Quyết định số 135 1998 QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn hộ nghèo trong phạm vi cả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN