TAILIEUCHUNG - Thông tư 23/2003/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH về việc quy định hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành | BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 23 2003 TT-BLĐTBXH Hà Nội ngày 03 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘISỐ 23 2003 TT-BLĐTBXH NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC LOẠI MÁY THIẾT BỊ VẬT TƯ CÁC CHẤT CÓ YÊU CẦUNGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG Thi hành Nghị định 110 2002 NĐ-CP ngày 27 12 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 06 CP ngày 20 01 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động vệ sinh lao động sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Y tế Bộ Tư pháp Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy thiết bị vật tư các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động như sau I- PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Các doanh nghiệp cơ quan tổ chức cá nhân gọi chung là cơ sở có sử dụng các loại máy thiết bị vật tư các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động gọi chung là đối tượng thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại phụ lục 1 kèm theo thông tư này và Bộ Y tế quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư số 05 1999 TT-BYT ngày 27 3 1999 hướng dẫn việc khai báo đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động trước khi đưa vào sử dụng đều phải đăng ký và kiểm định - Doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hoạt động công ích doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang - Doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân - Doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài - Doanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN