TAILIEUCHUNG - Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT

Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành | BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 29 2000 QĐ-BVHTT Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHIẾP ẢNH BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 11 1996 Căn cứ Nghị định 81 CP ngày 8 11 1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2 3 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ cơ quan ngang Bộ Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này - Quy chế Hoạt động nhiếp ảnh - Mẫu đơn xin phép mẫu giấy phép từ mẫu số 1 đến mẫu số 5 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật Chánh thanh tra Bộ Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi gửi - Thủ tướng Chính phủ -Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao -Toà án Nhân dân tối cao - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ -UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương -Các Sở Văn hoá Thông tin - Các Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh thành phố - Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trung Kiên -Tổng cục Hải quan - Các Vụ Cục và Thanh tra Bộ VHTT -Công báo - LưuVP Bộ VHTT Vụ Mỹ thuật QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHIẾP ẢNH Ban hành kèm theo Quyết định số 29 2000 QD-BVHTTngày 20 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 1. Hoạt động nhiếp ảnh thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế này gồm có a- Tổ chức triển lãm ảnh trong nước hoặc đưa ảnh ra dự thi liên hoan triển lãm ở nưóc ngoài b- Tổ chức liên hoan ảnh Đại hội Nhiếp ảnh Quốc tế tại việt Nam c- Tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật d- Hoạt động chụp ảnh in phóng ảnh e- Trưng bày ảnh tại trạm tin của phường xã cơ quan xí nghiệp g Trưng bày ảnh m nh hoạ cho các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN