TAILIEUCHUNG - Ôn tập tóm tắt chương trình thi đại học môn Toán - giải tích tổ hợp

Tài liệu tham khảo về ôn tập tóm tắt chương trình thi đại học môn Toán - giải tích tổ hợp | PHAN MỘT ÔN TẬP TOM tAt CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẠI HỌC MON TOAN I- GIAI TÍCH TÔ HƠP 1. 2. 3. 4. 5. 6. Giai thừa n 0 1 n n - k n - k 1 . n - k 2 . n Nguyên tac cộng Trường hợp 1 co m cách chọn trường hợp 2 co n cách chọn mỗi cách chọn đều thuọc đúng mọt trường hợp. Khi đo tong so cách chọn lá m n. Nguyên tac nhan Hiền tượng 1 co m cách chọn moi cách chọn náy lái co n cách chọn hiền tượng 2. Khi đo tong so cách chọn liền tiếp hái hiền tượng lá m x n. Hoan vị co n vát khác nháú xếp váo n cho khác nháú. So cách xếp Pn n . x- k n Tộ hỢp co n vát khác nháú chọn rá k vát. so cách chọn Ck --- n k n - k Chĩnh hỢp co n vát khác nháú. Chọn rá k vát xếp váo k cho khác nháú so cách v n-k V Chĩnh hợp to hợp roi hoán vì Tam giac Pascal 7. 1 co 1 1 c c1 1 2 1 co c2 c2 c2 c2 1 3 3 1 c0 c3 c1 c3 c2 c3 1 4 6 4 1 co c4 c1 c4 c2 c4 c3 c3 c3 c4 4 4 8. cn n 1 ck cn-k 1 cn cn Tính chất c0 n k-1 k ik Cn Cn Cn 1 Nhị thức Newton bn C0 nk LCl n-1b1 C Obn a b Cnấ b Cnấ b . Cnấ b ấ b 1 . C C . C 2n Với ấ b e 1 2 . tấ chứng minh được nhiều đấng thức chứa 01 n Cn Cn . Cn a x n C an Cnan-1x . Cnxn Ta chứng minh được nhiều đấng thức chứa C n Cn . Cn bấng cấch - Đao hấm 1 lấn 2 lấn cho x 1 2 . ấ 1 2 . TRANG 1 - Nhân với xk đạo hàm 1 lần 2 lần cho x 1 2 . a 1 2 . 1 2 P - Cho ạ 1 2 . I hay I. hay I Chú y ạ b n ạ b chứa x. Tìm so hạng độc lạp với x cj an-kbk Kxm Giai pt m 0 ta đứớc k. ạ b n ạ b chứa can . Tìm so hạng hứú ty. m r Giai hệ pt C a b Kcpdq m p_tZ tìm đứớc k r qe Z Giải pt bpt chứa A cn. đặt điều kiện k n e N . k n. Can biết đơn giản cảc giai thứa qui đong mau số đặt thừa số chung. Can phan biệt qui tac cống va qui tac nhan hoan vị xếp khống bốc tố hơp bốc khống xếp chỉnh hơp bốc rối xếp . Ap dung sơ đố nhanh đề chia trứơng hơp tranh trung lap hốăc thiều trứơng hơp. Vơi bai toán tìm số cách chọn thốa tính chất p ma khi chia trứơng hơp ta thấy số cach chốn khống thốa tính chất p ít trứơng hơp hơn ta lam nhứ sau số cach chốn thốa p. số cach chốn tuy y - số cach chốn khống thốa p. Can viết

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN