TAILIEUCHUNG - Quyết định 16/2000/QĐ-CHK

Quyết định 16/2000/QĐ-CHK về việc ban hành "Quy định về quản lý hoạt động thuê tàu bay, động cơ tàu bay" do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành | CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM Số 16 2000 QĐ-CHK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 6 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM SỐ 16 2000 QĐ-CHK NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THUÊ TẦU BAY ĐỘNG CƠ TẦU BAY CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26 12 1991 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 20 04 1995 Căn cứ Nghị định số 68 CP ngày 25 10 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Căn cứ đề nghị của Ông Trưởng ban Không tải - Không vận Cục Hàng không dân dụng Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về quản lý hoạt động thuê tầu bay động cơ tầu bay . Điều 2 Các Ông trưởng Ban Không tải - Không vận Ban Tài chính Ban Khoa học công nghệ Ban Kế hoạch và Đầu tư Ban An toàn Ban An ninh Ban Tổ chức cán bộ - Lao động Phòng Pháp chế của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế những điều khoản liên quan đến việc thuê tầu bay thuê tổ chức khai thác bảo dưỡng tầu bay của Quy định về quản lý việc thuê mua tầu bay thuê người khai thác tầu bay trong hoạt động bay hàng không dân dụng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1095 CAAV ngày 16 6 1997 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Nguyễn Tiến Sâm Đã ký QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THUÊ TẦU BAY ĐỘNG CƠ TẦU BAY Ban hành kèm theo Quyết định số 16 ngày 16 tháng 6 năm 2000 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi đối tượng áp dụng Quy định này quy định việc quản lý của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đối với hoạt động thuê tầu bay động cơ tầu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam các doanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN