TAILIEUCHUNG - Nghị định số 19/2000/NĐ-CP

Nghị định số 19/2000/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 19 2000 NĐ-CP Hà Nội ngày 08 tháng 6 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19 2000 NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2000 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất ngày 22 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất số 17 1999 QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng nộp thuế Tổ chức hộ gia đình cá nhân có quyền sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đều phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất trừ những trường hợp quy định tại Điều 3 của Nghị định này. Điều 2. Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất là giá trị diện tích đất chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật kể cả đất có nhà và các công trình trên đó. Điều 3. Những trường hợp không thuộc diện chịu thuế Những trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất 1. Nhà nước giao đất cho thuê đất cho các tổ chức hộ gia đình cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai 2. Tổ chức hộ gia đình cá nhân trả lại đất cho Nhà nước hoặc Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai 3. Nhà nước bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cùng với chuyển quyền sử dụng đất cho người mua nhà 4. Chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp ly hôn thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 5. Chuyển quyền sử dụng đất giữa vợ với chồng cha đẻ mẹ đẻ cha nuôi mẹ nuôi với con đẻ con nuôi ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại với cháu nội cháu ngoại anh chị em ruột với nhau 6. Tổ chức kinh tế hộ gia đình cá nhân được Nhà nước cho thuê đất có chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê người nhận quyền sử dụng đất thuê tiếp tục thực hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN