TAILIEUCHUNG - Ứng dụng kỹ thuật INSAR trong xây dựng mô hình độ cao số DEM

Trong những năm gần đây, kỹ thuật SAR giao thoa (Synthetic Apenture Radar Interferometry - InSAR) đã được xem như một trong những kỹ thuật hiệu quả hỗ trợ cho việc xây dựng và cập nhật dữ liệu của GIS. Dữ liệu độ cao số trong GIS thường lưu trữ theo các dạng mô hình độ cao số (DEM) và được sử dụng khá phổ biến để thể hiện hình dạng của bề mặt đất. Báo cáo này nhằm giới thiệu khả năng ứng dụng kỹ thuật InSAR trong xây dựng DEM và minh. | ỨNG DỤNG KỸ THUẬT INSAR TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘ CAO SỐ DEM APPLICATION OF THE INSaR technology for creating DEM Lê Văn Trung Hồ Tống Minh Định Khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam Trung tâm Địa Tin Học - Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam BẢN TÓM TẮT Trong những năm gần đây kỹ thuật SAR giao thoa Synthetic Apenture Radar Interferometry -InSAR đã được xem như một trong những kỹ thuật hiệu quả hỗ trợ cho việc xây dựng và cập nhật dữ liệu của GIS. Dữ liệu độ cao số trong GIS thường lưu trữ theo các dạng mô hình độ cao số DEM và được sử dụng khá phổ biến để thể hiện hình dạng của bề mặt đất. Báo cáo này nhằm giới thiệu khả năng ứng dụng kỹ thuật InSAR trong xây dựng DEM và minh họa kết qủa thực nghiệm đạt được tại lưu vực sông Kôn - Hà Thanh thuộc tỉnh Bình Định. Độ chính xác của mô hình độ cao số DEM tạo bởi kỹ thuật InSAR được so sánh với các phương pháp tạo DEM khác DEM nhận được từ cặp ảnh lập thể SpOT hay ASTER . ABSTRACT In recent years the Synthetic Apenture Radar Interferometry InSAR technique has been considered as an efficiency method in creating or updating GIS data. Digital Elevation Data are often known as Digital Elevation Models DEMs and are digital representations of the shape of the earth s surface. DEMs derived from survey data are accurate but they are very expensive and timeconsuming. This paper introduces the ability of applying InSAR technique to generate a DEM and shows the result of experiment in Kon - Ha Thanh river in Binh Dinh province. The accuracy of DEM derived from InSAR technique is evaluated in comparison with other methods DEM is derived from the stereoscopic images of SPOT or ASTER. 1. GIỚI THIỆU Cùng với sự nghiên cứu phát triển và phổ biến các ứng dụng của Viễn thám cũng như Hệ thống thông tin địa lý GIS - Geographical Information Systems việc cung cấp và cập nhật dữ liệu cho các ứng dụng GIS là một nhu cầu khá cấp thiết hiện nay. Mô hình độ cao số DEM Digital Elevation Model .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN