TAILIEUCHUNG - Quyết định 65/2000/QĐ-BCN

Quyết định 65/2000/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định về đăng ký để được xác nhận áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với xe gắn máy hai bánh do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 65 2000 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ trưởng Bộ công nghiệp số 65 2000 QĐ-BCN ngày 13 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THUẾ NHẬP KHẨU THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ ĐỐI VỚI XE GẮN MÁY HAI BÁNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 237 CP-KTTH ngày 10 tháng 3 năm 2000 số 3300 VPCP-KTTH ngày 09 tháng 8 năm 2000 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng chính sách thuế nhập khẩu xe gắn máy hai bánh theo tỷ lệ nội địa hoá bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 Trên cơ sở Thông tư của Bộ Công nghiệp số 01 1999 TT-BCN ngày 12 tháng 3 năm 1999 hướng dẫn đăng ký xác nhận điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm cơ khí - điện - điện tử Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đăng ký để được xác nhận đủ điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với xe gắn máy hai bánh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ và các doanh nghiệp sản xuất xe gắn máy hai bánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Xuân Chuẩn Đã ký QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THUẾ NHẬP KHẨU THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ ĐỐI VỚI XE GẮN MÁY HAI BÁNH Ban hành kèm theo Quyết dịnh số 65 2000 QĐ-BCN ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Điều 1. Đối tượng áp dụng Quy định này áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp sản xuất xe gắn máy hai bánh sau đây gọi tắt là xe máy thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật pháp Việt nam. Điều 2. Khái niệm nội địa hoá Trong quy định này nội .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN