TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm vật lý part 8

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vật lý part 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 720. Một người dùng một máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 10cm để chụp ảnh của mình trong một gương phẳng. Người ấy đứng cách gương 55cm. Khoảng cách từ phim đến vật kính bằng a 12 2cm b 11cm c 10cm d 55cm e Đáp số khác. 721. Vật kính của một máy ảnh có tiêu cự f 10cm. Máy được dùng để chụp ảnh một người cao 1 6m đứng cách máy 5m. Chiều cao của ảnh trên phim bằng a 3 26cm b 1 6cm c 3 2cm d 1 8cm e 8cm 722. Vật kính của một máy ảnh tiêu cự f 10cm. Máy được dùng để chụp ảnh một bức tranh có kích thước 1m x 0 6m. Để chụp được ảnh toàn bộ bức tranh khoảng cách từ vật kính đến tranh bằng a 2 9m b 100cm c 60cm d 160cm e Đề cho thiếu dữ liệu. 723. Máy ảnh được dùng để chụp ảnh a Vật thật b ảnh thật c ảnh ảo d Vật ảo. e Tất cả các trường hợp trên. 724. Vật kính của máy ảnh có tiêu cự f 10cm. Khoảng cách từ vật kính đến phim có thể thay đổi từ 10cm đến 12cm. Máy ảnh có thể chụp được ảnh vật trong khoảng a Từ vô cực đến vật cách vật kính 12cm b Từ vô cực đến vật cách vật kính 24cm. c Từ vô cực đến vật cách vật kính 60cm. d Từ vô cực đến vật cách vật kính 10cm. e Chỉ chụp được vật cách vật kính 60cm. 725. Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hai mặt lồi có bán kính như nhau chiết suất n 1 5. Khi chụp được ảnh rõ nét của các vật ở rất xa thì khoảng cách từ vật kính đến phim là 12cm. Bán kính R của các mặt thấu kính bằng. a 6cm b 18cm c 12cm d 24cm e Đáp số khác. 726. Chọn câu sai. Về phương diện quang hình học mắt và máy ảnh có cấu tạo giống nhau a Thủy tinh thể tương đương vật kính. b Võng mạc tương đương phim ảnh. c Con ngươi tương đương đia pham. d Mi mắt tương đương cửa sập. 120 e Trong các câu trên có một câu sai. 727. Chọn câu đúng. về phương diện quang hình học mắt và máy ảnh có cấu tạo khác nhau a Tiêu cự của mắt thay đổi được nhờ khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc thay đổi còn tiêu cự máy ảnh không đổi. b Thủy tinh thể là môi trường có chiết suất n 1 3 còn vật kính được cấu tạo bởi chất có chiết suất n 1 5. c Khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc không .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.