TAILIEUCHUNG - Quyết định số 132/2003/QĐ-UB

Quyết định số 132/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 132 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2003 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước Căn cứ Quyết định số 39 2003 QĐ-UB ngày 28 2 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách năm 2003 cho các Sở Ban Ngành Đoàn thể UBND các Quận huyện và các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội Xét đề nghị của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 1331 TTr-SKHCNMTngày 16 9 2003 về việc xin điều chỉnh bổ sung kế hoạch KHCN MTnăm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Điều chỉnh kế hoạch Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2003 đã được giao tại Quyết định số 39 2003 QĐ-UB ngày 28 2 2003 của UBND Thành phố Hà Nội theo biểu chi tiết đính kèm . Điều 2 Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính - Vật giá các Ban Ngành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả và sử dụng kinh phí Khoa học Công nghệ và Môi trường đúng mục đích đúng chế độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 39 2003 UB-ND ngày 28 2 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Điều 3 Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư Tài chính - Vật giá Khoa học Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các Sở Ban Ngành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG KHCN MT NĂM 2003 Kèm theo Quyết định số 132 2003 QĐ-UB ngày 22 10 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội I. CHỈ TIÊU KẾ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN