TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

 Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Phương sai sai số thay đổi trình bày các nội dung: Bản chất của phương sai sai số thay đổi, hậu quả của phương sai sai số thay đổi, phương pháp phát hiện phương sai sai số thay đổi, kiểm định Park, kiểm định Glejser,. nội dung chi tiết bài giảng. | Chương 3 PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI T l t 1 J 1 J . . 1 A 1 -4- Ẵ 1. Bản chât hiện tượng phương sai sai sô thay đôi TT V 9 9 1 Ấ 1 4- Ẳ 2. Hậu quả của phương sai sai sô thay đôi s- r 1 1 r J 1 V 1 Ấ 1 4-Ẳ 3. Cách phát hiện phương sai sai sô thay đôi A r 111 1 1 Ấ 1 4-Ẳ 4. Cách khăc phục phương sai sai sô thay đôi 5 13 2015 3 39 PM 1 uSj j . BẢN CHẤT iS W Ễ w Xét ví dụ mô hình hồi quy 2 biến trong đó biến phụ thuộc Y là chi tiêu của hộ gia đình và biến giải thích X là thu nhập khả dụng của hộ gia đình 5 13 2015 3 39 PM 2 . BẢN CHẤT Y Y 0 X1 X2 Xn X 0 X1 X2 Xn X Hình a Phương sai của sai số không đổi b Phương sai của sai số thay đổi 5 13 2015 3 39 PM

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.