TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình Nghiên cứu chế tạo màng ITO bằng phương pháp phún xạ Magnetron

Bài thuyết trình Nghiên cứu chế tạo màng ITO bằng phương pháp phún xạ Magnetron trình bày tổng quan màng ITO, phương pháp phún xạ magnetron; thực nghiệm các bước tạo màng, các phương pháp xác định tính chất của màng; kết quả khoảng cách bia đế, công suất phún xạ. | Nội dung J 1 Tổng quan 2 Thực nghiệm Page 2 Màng ITO Phương pháp phún xạ magnetron Các bước tạo màng Các phương pháp xác định tính chất của màng Khoảng cách bia đê Công suất phún xạ Nhiệt độ đê Độ dày màng Khí oxi Xử lý nhiệt sau khi phủ Page

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.