TAILIEUCHUNG - Ebook Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học", phần 2 giới thiệu tới người đọc 3 đề thi thử và phần đáp án, hướng dẫn giải chi tiết từng bài tập. nội dung chi tiết. | Olefin D CH CH CH2 Este A CH COOCH2CH2CH hay CH COOCH2CH OH CH ĐỀ 7 Thời gian 90 phút A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 7 điếm 1. Để một mẩu sát ra ngoài không khí sau một thời gian thu được hẩi hơp A chỉ gồm các oxit sắt. Cho A phản ựng với dung dịch HNO đậm đặc thây có khí nâu thoát ra Thành phần của A gồm A FeO Fe2O B FeO Fe o4 C Fe2Oj Fe4O4 D FeO. Fe2Ob FetO4. 2. Xét chuồi phàn ứng Cu HNO đậm - X T . MnO_. HCI - Y T . NaHSO H2SO4 - z . Ba HCO h HNO - TT . Cặp chát khí nào trong số các khí A. B c D nói trên phản ứng đưtc xới nhau A X và Y B Y và z C z và T D T và X. 3. Nung hổn hợp đồng mol gồm pirit và cacbonat sất trong không khí thu hỗn hơp khí Bt từ pirit và B2 từcacbonat sắt có tỷ lê mol băng A I 2 B 2 I 0 3 4 D 4 3. 4. Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch muối đicromal nalri rồi sau Jó lai tiếp tục nhỏ dung dich H so4 loãng vào. Hiên tương thay đối màu sác xảy -a như . thè nào A Dung dich có màu da cam chuyên sang màu vàng rồi trở lai màu ban đầu. B Dung dịch không màu chuyển thành màu da cam 112 Dung ilich 111 mà II I 1111 khcliL lias dói D Dung dich CÓ mau C HI cliuscn Illg 11 .Ill lim rồi chuvèn sang máu ban dầu 5. Cho dung dich Cl chữa các loll Mg -. so. . tham gia phàn ling ƠI dung dich NaOH dưlhu dươc gam kci ma j I. 44 111 khí dkic So mol ciia ion sun at la A mol B mol C 4mol D mol 6. Hòa inn ie O4. Al SO4 ào dung ilich NCI dư thu đuơc dung dich X ho X phan ứng vđi dung dich NaOII dư. đươc kẽi lua Dung dịch sau phân ưng có thành phần gồm A NaAIO B Na S . NaAIOs NaCI C Na so4 NaCl Đ Na2SO4. NaAIO . NaOH. NaCI 7. Nhúng đũa Pt vào hai dung dich và K S rối dốt trên ngon lứa đèn cồn. kết quả là A lon Na cháy vỡi ngon hra màn da cam B lon K chá ƠI ngon lừa màu do lia C lon Na4 cháy VỚI ngon lừa mau do huvél D Tát cà đều sai. X. Diên phán 200 ml dung dich AgNO ƠI diên CIÍC trơ trong 4 giơ ÓI cường đô dòng diên là thiol the lích dung dich không thay đòi. thành phần của dung dich sau dicn phân là kém theo nồng đò mol của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.