TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình Vật lý ứng dụng: Màng điện sắc và ứng dụng

Bài thuyết trình Vật lý ứng dụng: Màng điện sắc và ứng dụng tập trung làm rõ về vật liệu điện sắc, hiệu ứng điện sắc, chế tạo màng WO3 bằng phương pháp phún xạ magnetron RF, tính chất và ứng dụng của màng điện sắc. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA VẬT LÝ Bộ môn Vật Lý Ứng Dụng MÀNG ĐIỆN SẮC VÀ ỨNG DỤNG GVHD TS. Lê Vũ Tuấn Hùng HVTH Trần Thị Mỹ Hạnh Photochromic Materials Chromogenic materials temperature Chromogenic T und TRANSMISSIVE STATE Clear REFLEXIVE STATE Colored Active electrochromlc layer---------- Transparent conductor Passive counter electrode Light and heat transmitted Transparent conductor Lithium ions Voltage Source ----Passive Transparent conductor------- Active electrochromic layer_________ counter electrode light and heat partially transmitted Transparent conductor Reverse Voltage Vật liệu quang sắc nhiệt sắc điện sắc à Vật liệu đện sắc Điện cực làm việc phân cực âm quá trình nhuộm màu xảy ra Điện cực làm việc phân cực dương quá trình nhuộm màu xảy ra Hiệu ứng điện sắc Biểu hiện sự biến đổi thuận nghịch tính chất quang của vật liệu dưới tác động của điện trường khi vật liệu nằm trong môi trường li chất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.