TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chương II: Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Hàng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan. Để tìm hiểu sâu hơn về loại thuế này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chương II: Thuế xuất nhập khẩu". | CHƯƠNG III THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TÌM VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ Thư viện. Nhà sách. THUẾ XNK Cơ sở pháp lý Đối tượng chịu, nộp thuế P2 tính thuế Đăng ký, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật thuế XNK hàng mậu dịch ban hành ngày 29/12/1987 Ngày 26/12/1991 ban hành lại Luật thuế XNK NĐ 149/2005/NĐ ngày 8/12/2005 Luật số 45/2005/QH 11 TT số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/05 có hiệu lực từ 1/1/2006 TT 59/2007 ngaøy 14/6/2007 TT 79/2009 ngaøy 20/4/2009 Khái niệm thuế XNK (IMPORT – EXPORT DUTY) Là loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng: Được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới VN. Hàng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan. Hàng đưa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. * Mục đích - Huy động nguồn thu cho NSNN. - Công cụ kiểm soát, quản lý hoạt động XNK - Bảo hộ và thúc đẩy SX trong nước. - Khuyến khích và thu hút đầu tư nước ngoài - Thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế. Đối tượng chịu thuế Tất cả các hàng hoá được phép XK, NK theo qui định, bao gồm: - Hàng XK, NK qua cửa khẩu, biên giới VN - Hàng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại. - Hàng mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hoá XK, NK. * Khu phi thuế quan bao gồm: Khu chế xuất. Doanh nghiệp chế xuất. Kho bảo quan, kho ngoại quan, Khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại công nghiệp Được thành lập theo QĐ của thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ XNK. KCX XK NK Hàng từ thị trường trong nước Khu phi thuế quan * Đối tượng không chịu thuế - Hàng vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới VN theo quy định. - Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. - Hàng là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu. Khu phi thuế quan Khu phi thuế quan Không tính thuế XNK Nhập khẩu từ nước ngoài Xuất khẩu ra nước ngoài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.