TAILIEUCHUNG - Ebook Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải nhanh các câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học", phần 2 giới thiệu đáp án phần hóa hữu cơ, đáp án phần hóa vô cơ, các đề thi thử. . | ĐÁP ÁN PHẦN HÓA HỮU cơ BÀI 1 Câi 1. B CHi-CH CH2-CH3 I ch2-ch2ch2ch3 C1 D Câi 2. D ch3-ch -ch3 ch3 ch3 II ch3-ch-ch2-ch3 C1 I ch3-c-ch3 lĩ ch2-ch-ch3 ir Cl Cl CH3 Câi 3. B ch3-ch2 C1 ch3 ch3-c-ch2ci ch3 ch3 ch3 CH3-ệ- ệ-CH3 ci-ch2 ch3 Câì 5. D OH Câi 4. C .3 CH2-OH -ch3 o m p 3 đp CnH2n 2-2k CnH 2 - 2k -4 5 Tông sô liên kết n và vòng 3. - 3 nối đôi 1 đp 1 đp 5 đp k 3 - 1 nôi đôi 1 nối ba - 3 nô i vòng - 2 vòng chưa no và 1 liên kết n Câi 6. D C7H9NO2 X 84 9 46 139 144 139 - NH4 23 139 - 18 23 144 Vậy -COONa muối khan. Câi 7. D CnHn nco2 H20 nco2____n n -T- 2. nH2O 2 133 3n 1-k z I ----02----------- nCO2 n 1 - k H 2O 2 f n ----- -fin tăng f n 0 n l-k 2 1 - k 0 k 1 s k 0 Vậy CnH2n 2Ox z 0. Câu 9. D C3H8O3 CnH2n 2Oz I--- ----IO2--- nCO2 n 1 H2O y 2 3n- 1 3 5 3n 1 - z 7 1 z n 2 l z 3n-6 n 7 _ _ _ ____ n 3 n 3 z 3 C3H8O3. 3 Câu 10. D C-H - 2_2r 0 k 1 II 4nT 4K 3n - 2 c 2 1 - k H2O T - b n k 0 T 1 n k 1 T 1 1 T 2. CH2 _ Câu 11. D CH2 -CH2 Br2 CH2 -CH2 - CH2------ Br Br l HjO ________________ ___ ______ CuO - CH2-CH2-CH2 cho-ch2-cho. OH- I It0 OH OH Câu 12. C C2HaO2 n C211H3nO2n E C2nH4n 2-2nO2n ro 3n 4n 2 - 2n n 2. 1 255-0 89 Câu 13. B nx nun ---------- 0 01 134 Mx 89 0 01 NHo-CxHy-COOH 89 16 CxHy 45 89 CxHy 28 CxHy C2H4 X NH2 Câu 14. D nanken nB 4 32 i 12 160 1 12 Hnkpn 14n 56 0 02 Allken C4H8. Câu 15. D CnH2n_2O2. Câu 16. A neo - 0 3 mol CnH2nOx nH D 0 3 mol C H2nOx chỉ có 1 liên kết n hay 1 vòng trong công thức cấu tạo CnH2nOx là este thì chỉ có 1 nhóm -C-O- vì nhóm này đã có 1 liên H O kết 71 vậy CnH2nOx CnH2nO2 n ằ 2. Câu 17. B Câu 18. C Câu 19. B CnH2nO2 O2-- nCO2 nH2O Xi- n 0 3 14n 32 14n 32 n 3 C3H6O2 74. RCOOĨV NaOH----- RCOONa R OH a 7 0 05 0 05 74 0 05 R 67 3 75 R 75 - 67 8 H-COO-C2H5 CH3-COO-CH3 R- 1 15 o -- - . 2 số mol 2 este bằng nhau theo mol theo m 50 . 2 912 _ 2 34 n O 0 13 0 13 22 4 18 C-H. -O Y n 2h Y no đơn chức. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    39    0    19-09-2021