TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị bán hàng - ThS. Nguyễn Thị Bích Trâm

Mục tiêu của bài giảng "Quản trị bán hàng" là giúp sinh viên trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị bán hàng, nhận thức về người quản lý bản hàng và nhân viên bán hàng, hiểu và vận dụng tốt những kỹ năng đối với nhà quản trị bán hàng, nắm được cách hức xây dựng và quản trị đội ngũ bán hàng. | ikHOÂ quản trị jONjH do anh Quân trị bán hi ng Nguyễn Thị Bích Trâm Email bichtrambmt@ Tổng quan môn học 7-Apr-14 ĐH Mở Tp HCM Khách hàng Kỹ năng bán hàng Hoạch định bán hàng Quản lý năng suất bán hàng Xây dựng lực lượng bán hàng Quản trị lực lượng bán hàng 2 MỤC TIÊU MON HỌC Hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng đối với nhà quản trị bán hàng. Được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị bán hàng. Nắm được cách thức xây dựng và quản trị đội ngũ BH. Nhận thức về người quản lý bán hàng và nhân viên bán .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN