TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7362:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7362:2003 qui định các thuật ngữ về khối lượng của mô tô, xe máy hai bánh (sau đây gọi tắt là xe) được định nghĩa trong TCVN 6211: 2003. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho phương tiện giao thông đường bộ do người đi bộ điều khiển hoặc phương tiện chở hàng nhưng không chở người. | .